Kontakt

 
Oficjalna strona warsztatów: www.autyzmkonferencja.pl
Kontakt w sprawie warsztatów: info@autyzmkonferencja.pl lub przedszkole135autyzm@gmail.com
                                                  tel. 605 249 676
 
Dane kontaktowe organizatorów:
 
Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”
ul. Górki 10
61- 204 Poznań
tel.: 605 249 676
 
 
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu
ul. Płowiecka 5
60-277 Poznań
tel.: 605 249 676
tel. 61 867 53 13
Kierownik: mgr Lidia Domańska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”
 2. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika wydarzenia lub  przez osobę upoważnioną do zgłaszania Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, w celu zamieszczania informacji dotyczących Niebieskich Igrzysk oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez  Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych uczestnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym koszulki), które realizują na zlecenie lub wspierają Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem wydarzenia.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Osobę upoważnioną do zgłoszenia zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony przetważa także dane osobowe w celach wysyłania Osobom zgłoszonym  za pomocą e-maili informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą osoby zgłoszonej lub upoważnionej do zgłaszania uczestników do wydarzenia „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie zgłoszeni).