Rejestracja

UWAGA - brak wolnych miejsc! 
Cena uzależniona jest od daty zgłoszenia i płatności:
>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ DO 5.04.2019
   - cena  70,00 PLN 
  -  cena 58,00 PLN - obniżona cena (do wyczerpania puli promocyjnej) przysługuje: 
                    -  wszystkim osobom, jeżeli na jednym formularzu są zgłoszone minimum 3 osoby (nie muszą być z tej samej placówki i nie muszą być zapisane na ten sam warsztat) 
                    -  wszystkim osobom, które ukończyły III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z  AUTYZMEM" w Instytucie Dziecka AUTUS 
 
>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ/ PŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ OD 6.04.2019 
    - cena 80,00 PLN       
   -  cena 70,00 PLN - obniżona cena (do wyczerpania puli promocyjnej) przysługuje:
                    -  wszystkim osobom, jeżeli na jednym formularzu są zgłoszone minimum 3 osoby (nie muszą być z tej samej placówki i nie muszą być zapisane na ten sam warsztat) 
                    -  wszystkim osobom, które ukończyły III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z  AUTYZMEM" w Instytucie Dziecka AUTUS 

                                                       

>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ / PŁATNOŚĆ W DNIU WYDARZENIA  15.04.2019 
    - cena 95,00 PLN           

llość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń ( w pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgłoszenia opłacone).Wszystkie zgłoszenia są przez nas, każdorazowo potwierdzane drogą mailową. 

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt na : info@autyzmkonferencja.pl lub przedszkole135autyzm@gmail.com lub telefonocznie: 605 249 676 lub  61 867 53 13.
 
UWAGA: Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymują prawo do 5% rabatu (tj. 35zł), ważnego do końca 2019r, na wszystkie edycje kursu:  III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM" w Instytucie Dziecka AUTUS  LINK: (>>><<<) ( rabat nie łączy się z inymi promocjami).
 
(Wszelkie odstępstwa od powyższych informacji wymagają odrębnych ustaleń z Organizatorami. Jeżeli takie ustalenia zostały podjęte - prosimy o wpisanie ich wraz z nazwiskiem osoby, z którą było to uzgadniane ze strony Organizatora - w Formularzu zgłoszenia w rubryce UWAGI DO ZGŁOSZENIA podczas jego wypełniania). Tylko zgłoszenia opłacone umożliwiają udział w wydarzeniu. 
(W momencie wysłania formularza do do Organizatora, wypełniony formularz jest wysyłany także do  Zgłaszającego jako automatyczne potwierdzenie jego wysłania. Jeżeli Państwo nie otrzymacie takiego potwierdzenie w ciągu maksymalnie 5 minut, prosimy wypełnić i wysłać formularz ponownie).
DANE FORMULARZA:

--- DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA / OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE WYDARZENIA ---

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem wydarzenia. Jest to osoba, która w imieniu danej placówki zgłasza uczestników wydarzenia oraz jest osobą do kontaktów w sprawie wysłanego zgłoszenia np. na jej adres mailowy przychodzi potwierdzenie wysłania formularza.

--- WYBRANA OPCJA I DANE UCZESTNIKÓW ZGŁASZANYCH NA WARSZTATY ---
Skrócone nazwy warsztatów: A - Komunikacja. B - Motywacja.  C - Zachowania trudne. D - Włączanie do grupy.
Przykład: osoba, która chce się zapisać na warsztat A - "Komunikacja...", wpisuje w pierwszą rubrykę : "Warsztat A  - komunikacja"
 
WYBRANA OPCJA IMIĘNAZWISKOSTANOWISKOTELEFONE-MAIL

--- DANE DO RACHUNKU ---

Jeżeli każda osoba ma inne dane do rachunku, to w takim przypadku osoby te muszą zgłosić swoje uczestnictwo na odrębnych formularzach. W przypadku Zgłoszęń grupowych gdy każda z osób zgłoszonych  na jednym formularzu musi mieć rachunek wystawiony na inne dane -  innego nabywcę, prosimy o wysłanie odrębnego maila na adres info@autyzmkonferencja.pl z  danymi do rachunków dla poszczególnych osób. 

Akceptuję warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz zgadzam się i przyjmuję do wiadomości : 1)Wejście na teren obiektu w okresie trwania wydarzenia stanowi jednocześnie zgodę uczestnika wydarzenia na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, utrwalane i zwielokrotniane, udostępniane i pokazywane publicznie (np. w ulotkach, w prasie, telewizji, Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, materiałach reklamowych, itp.) zwłaszcza w celach informacyjno - promocjnych przez Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, Instytutu Dziecka Autus oraz podmiotów z nimi związanych i współpracujących, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 2. Wszyscy uczestnicy wydarzenia „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” w momencie zgłoszenia równocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej np. na liście uczestników itp. Uczestniczący wyrażają zgodę na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy podany w wysłanym zgłoszeniu informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia oraz Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, Instytutu Dziecka Autus i podmiotów z nim związanych. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Aby móc wziąć udział w warsztatach - wymagana jest zgoda.