Program 6 Konferencji

8:15-9:00 Rejestracja uczestników

9:00-9:20 Otwarcie konferencji

9:20-9:55 Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu – wybrane  metody. mgr Anna Lubomirska; Instytut Wspomagania  Rozwoju Dziecka, Gdańsk.

         Badania wskazują na ciągły wzrost liczby dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowym. Wczesna, właściwa diagnoza umożliwia rozpoczęcie oddziaływań, mających na celu wyrównywanie zaobserwowanych u dziecka deficytów, a co za tym idzie – daje szansę na poprawę jego funkcjonowania. Diagnozując zaburzenia ze spektrum autyzmu możemy korzystać z wielu dostępnych metod i narzędzi diagnostycznych. Jednym z nich jest ADOS – 2 wchodzący w skład tzw. „złotego standardu” diagnozy. Podczas wykładu zaprezentowany zostanie przebieg procesu diagnostycznego oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Podczas warsztatów uczestnicy podejmą próbę stworzenia formularza wywiadu zawierającego pytania, które warto zadać w rozmowie z rodzicem podczas pierwszego spotkania diagnostycznego. Omawiane treści będą poparte materiałem filmowym. 

 

9:55- 10:30  Stosowana Analiza Zachowania jako efektywne podejście do terapii zaburzenia ze spektrum autyzmu. mgr Lidia Domańska, mgr Marta Łotysz, mgr Anna Piętka; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

            Stosowana analiza zachowania jest jedynym modelem terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu o udowodnionej naukowo skuteczności. Dzięki ścisłemu powiązaniu badań naukowych z  praktyką terapii, metoda stale rozwija się i udoskonala. Podczas wykładu przyjrzymy się mitom przypisywanym terapii behawioralnej dawniej i dziś oraz wskażemy cechy tego podejścia, które zdaniem  nauczycieli,  są sekretem sukcesu stosowanej analizy zachowania.  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy funkcjonalnej różnego rodzaju zachowań, a także poznają strategie, które mogą wpłynąć na zmianę tych  zachowań. Rozważane będą zarówno zachowania niepożądane, jak i te, które chcemy rozwinąć u naszych podopiecznych. Podczas ćwiczeń w grupach i dyskusji  rozważymy, jak wprowadzać systemy motywacyjne, tworzyć środowisko do uczenia się bez porażek oraz dobierać techniki terapii dopasowane do specyfiki procesów poznawczych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z uwzględnieniem różnych placówek edukacyjnych i warunków domowych.  

 

10:30- 11:05  Rozwijanie sfer deficytowych  z wykorzystaniem technik SAZ u dzieci z autyzmem na zajęciach w małej grupie. mgr Katarzyna Dąbrowska, mgr Aleksandra Lutomierska, mgr Halina Stępień, mgr Izabela  Wyborska; Centrum Terapii i Edukacji Mały Książę, Toruń.

           Podczas zajęć w małej grupie wiele uwagi poświęca się nabywaniu kompetencji społecznych, niezbędnych do funkcjonowania w grupie społecznej, jaką jest grupa przedszkolna czy klasa szkolna. Wśród nich można wymienić m.in. umiejętność wykonywania poleceń kierowanych do grupy, jak i ich różnicowania, jednoczesne mówienie, słuchanie, patrzenie na nauczyciela oraz rówieśnika, korzystanie z odpowiedzi rówieśnika w celu poszerzania wiedzy. Warto jednak zaznaczyć, że zajęcia w małej grupie są doskonałą okazją do tego, by usprawniać inne sfery deficytowe, takie jak np. mowa i komunikacja, zabawa i umiejętność spędzania czasu wolnego, samoobsługa, sprawność grafomotoryczna oraz manualna, umiejętności matematyczne, myślenie przyczynowo-skutkowe. W prezentacji ukazane zostanie, w jaki sposób można dokonywać wyboru programów kształtujących umiejętność z różnych sfer, dostosować je do potrzeb i możliwości dzieci, opracować materiał dydaktyczny, a także – zastosować techniki uczenia stosowanej analizy zachowania.

 

11:05-11:35   Przerwa kawowa

 

11:35-12:10   Kształtowanie mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Katarzyna Piechowiak, mgr Irena Wojciechowska; Przedszkole Integracyjne; Słoneczny domek, Kołobrzeg.

          Jednym z kluczowych objawów autyzmu są zaburzenia rozwoju mowy. Mają one charakter rozległy i dotyczą zarówno komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej. Zaburzenia komunikacyjne dotyczą z jednej strony rozwoju mowy, z drugiej zaś wykorzystania posiadanych umiejętności w procesie komunikacji.  Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe etapy rozwoju mowy dzieci prawidłowo rozwijających się oraz deficyty w zakresie zachowań werbalnych, występujące u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W dalszej części wystąpienia przedstawione zostaną etapy kształtowania umiejętności deficytowych w zakresie języka recepcyjnego oraz ekspresji mowy, a także techniki stosowanej analizy zachowania, wykorzystywane podczas uczenia nowych umiejętności. W trakcie warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję konstruować programy edukacyjne,  dotyczące kształcenia umiejętności deficytowych z zakresu zachowań werbalnych. Zaprezentowany zostanie materiał filmowy, obrazujący przykłady kształtowania umiejętności deficytowych.

 

12:10- 12:45 Systemowe rozwijanie efektywnego modelu terapii w Polsce , Europie i na świecie. dr Anna Budzińska, mgr Iwona Ruta-Sominka; Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka; Gdańsk.

           Instytut Rozwoju Dziecka (IWRD) jest pierwszą i jedyną placówką w Polsce, która jest członkiem Alliance for Scientific Autism Intervention (ASAI) www.asai.science . Wszyscy członkowie ASAI kontynuują wdrażanie modelu przebadanego i opisanego przez McClannahan i Krantz (1993). Podczas wykładu zostanie pokazany sposób  wdrażania tego modelu terapeutycznego nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Zaprezentowane zostaną zasady prowadzenia szkolenia zespołu terapeutów  zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Opisany zostanie system nadawania przez IWRD rekomendacji innym placówkom w Polsce. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną najważniejsze  umiejętności, jakie musi prezentować terapeuta zajmujący się terapia opartą na zasadach Stosowanej Analizy zachowania. Krok po kroku przeprowadzeni zostaną słuchacze przez poszczególne zagadnienia zawarte w profesjonalnej ewaluacji , która jest stosowana w placówkach rekomendowanych. Zostaną pokazane kryteria zaliczenia ewaluacji i sposób w jaki placówki zajmujące się terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu są do niej przygotowywane.

 

12:45-13:15 Przerwa na lunch

 

13:15-15:15 Warsztaty - pięć tematy do wyboru.
Warsztaty są pogłębieniem oraz wzbogaceniem o ćwiczenia praktyczne wcześniejszych wykładów. Warsztaty odbywają się równolegle, w pięciu odrębnych salach, każdy w godz. 13.15 - 15.15.  Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia trzeba wskazać wybrany temat warsztatu ( jedna osoba jeden warsztat). 
 
W czasie trwania warsztatów przewidziana jest 10 minutowa przerwa.

A.  Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu – wybrane metody. mgr A. Lubomirska ; Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk.

B. Stosowana Analiza Zachowania jako efektywne podejście do zaburzenia ze spektrum autyzmu. mgr Lidia Domańska, mgr Marta Łotysz, mgr Anna Piętka; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

C. BRAK WOLNYCH MIEJSC - LISTA REZERWOWA Rozwijanie sfer deficytowych  z wykorzystaniem technik SAZ u dzieci z autyzmem na zajęciach w małej grupie. mgr Katarzyna Dąbrowska , mgr Aleksandra Lutomierska, Halina Stępień, mgr Izabela  Wyborska; Centrum Terapii i Edukacji Mały Książę, Toruń.

D. BRAK WOLNYCH MIEJSC -LISTA REZERWOWA Kształtowanie mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Katarzyna Piechowiak, mgr Irena Wojciechowska; Przedszkole Integracyjne Słoneczny domek, Kołobrzeg.

E.  Systemowe rozwijanie efektywnego modelu terapii w Polsce, Europie i na świecie. dr Anna Budzińska, mgr Iwona Ruta-Sominka; Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk.
 

15:15 Zakończenie warsztatów i zamknięcie konferencji.