Program 6 Konferencji

23.10.2020 - DZIEŃ PIERWSZY - KONFERENCJA ONLINE

15:00-15:30 Rejestracja online uczestników konferencji

15:30-15:55 Otwarcie konferencji, przedstawienie prelegentów

16:00-16:40 Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu – wybrane  metody. mgr Anna Lubomirska, mgr Joanna Jaworska; Instytut Wspomagania  Rozwoju Dziecka, Gdańsk.

         Badania wskazują na ciągły wzrost liczby dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wczesna, właściwa diagnoza umożliwia rozpoczęcie oddziaływań, mających na celu wyrównywanie zaobserwowanych u dziecka deficytów, a co za tym idzie – daje szansę na poprawę jego funkcjonowania. Diagnozując zaburzenia ze spektrum autyzmu możemy korzystać z wielu dostępnych metod i narzędzi diagnostycznych. Jednym z nich jest ADOS – 2 wchodzący w skład tzw. „złotego standardu” diagnozy. Podczas wykładu zaprezentowany zostanie przebieg procesu diagnostycznego oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Podczas warsztatów uczestnicy podejmą próbę stworzenia formularza wywiadu zawierającego pytania, które warto zadać w rozmowie z rodzicem podczas pierwszego spotkania diagnostycznego. Omawiane treści będą poparte materiałem filmowym. 

 

16:50- 17:30  Stosowana Analiza Zachowania jako efektywne podejście do terapii zaburzenia ze spektrum autyzmu. mgr Lidia Domańska, mgr Marta Łotysz, mgr Anna Piętka; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

            Stosowana analiza zachowania jest jedynym modelem terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu o udowodnionej naukowo skuteczności. Dzięki ścisłemu powiązaniu badań naukowych z  praktyką terapii, metoda stale rozwija się i udoskonala. Podczas wykładu przyjrzymy się mitom przypisywanym terapii behawioralnej dawniej i dziś oraz wskażemy cechy tego podejścia, które zdaniem  nauczycieli,  są sekretem sukcesu stosowanej analizy zachowania.  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy funkcjonalnej różnego rodzaju zachowań, a także poznają strategie, które mogą wpłynąć na zmianę tych  zachowań. Rozważane będą zarówno zachowania niepożądane, jak i te, które chcemy rozwinąć u naszych podopiecznych. Podczas ćwiczeń i dyskusji zastanowimy się, jak wprowadzać systemy motywacyjne, tworzyć środowisko do uczenia się bez porażek oraz dobierać techniki terapii dopasowane do specyfiki procesów poznawczych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z uwzględnieniem różnych placówek edukacyjnych i warunków domowych.  

 

17:40- 18:20  Rozwijanie sfer deficytowych  z wykorzystaniem technik SAZ u dzieci z autyzmem na zajęciach w małej grupie. mgr Aleksandra Lutomierska, mgr Halina Stępień, mgr Izabela  Wyborska; Centrum Terapii i Edukacji Mały Książę, Toruń.

           Podczas zajęć w małej grupie wiele uwagi poświęca się nabywaniu kompetencji społecznych, niezbędnych do funkcjonowania w grupie społecznej, jaką jest grupa przedszkolna czy klasa szkolna. Wśród nich można wymienić m.in. umiejętność wykonywania poleceń kierowanych do grupy, jak i ich różnicowania, jednoczesne mówienie, słuchanie, patrzenie na nauczyciela oraz rówieśnika, korzystanie z odpowiedzi rówieśnika w celu poszerzania wiedzy. Warto jednak zaznaczyć, że zajęcia w małej grupie są doskonałą okazją do tego, by usprawniać inne sfery deficytowe, takie jak np. mowa i komunikacja, zabawa i umiejętność spędzania czasu wolnego, samoobsługa, sprawność grafomotoryczna oraz manualna, umiejętności matematyczne, myślenie przyczynowo-skutkowe. W prezentacji ukazane zostanie, w jaki sposób można dokonywać wyboru programów kształtujących umiejętność z różnych sfer, dostosować je do potrzeb i możliwości dzieci, opracować materiał dydaktyczny, a także – zastosować techniki uczenia stosowanej analizy zachowania.

 

18:30- 19:10 Systemowe rozwijanie efektywnego modelu terapii w Polsce , Europie i na świecie. dr Anna Budzińska, mgr Iwona Ruta-Sominka; Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka; Gdańsk.

           Instytut Rozwoju Dziecka (IWRD) jest pierwszą i jedyną placówką w Polsce, która jest członkiem Alliance for Scientific Autism Intervention (ASAI) www.asai.science . Wszyscy członkowie ASAI kontynuują wdrażanie modelu przebadanego i opisanego przez McClannahan i Krantz (1993). Podczas wykładu zostanie pokazany sposób  wdrażania tego modelu terapeutycznego nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Zaprezentowane zostaną zasady prowadzenia szkolenia zespołu terapeutów  zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Opisany zostanie system nadawania przez IWRD rekomendacji innym placówkom w Polsce. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną najważniejsze  umiejętności, jakie musi prezentować terapeuta zajmujący się terapia opartą na zasadach Stosowanej Analizy zachowania. Krok po kroku przeprowadzeni zostaną słuchacze przez poszczególne zagadnienia zawarte w profesjonalnej ewaluacji , która jest stosowana w placówkach rekomendowanych. Zostaną pokazane kryteria zaliczenia ewaluacji i sposób w jaki placówki zajmujące się terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu są do niej przygotowywane.

 

24.10.2020 - DZIEŃ DRUGI - WARSZTATY ONLINE
( warsztaty odbywają się w mniejszych grupach równolegle - można być tylko na jednym warsztacie online)
 
9:30-10:00 Rejestracja online uczestników warsztatów 
 
10:00-12:00 Warsztaty - pięć tematów do wyboru.
Warsztaty są pogłębieniem oraz wzbogaceniem o ćwiczenia praktyczne wcześniejszych wykładów. Warsztaty odbywają się równolegle, w pięciu odrębnych spotkaniach online. Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia trzeba wskazać wybrany temat warsztatu ( można uczestniczyć tylko w jednym warsztacie). 
 
 

A.  Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu – wybrane metody. mgr A. Lubomirska, mgr Joanna Jaworska; Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk.

B. Stosowana Analiza Zachowania jako efektywne podejście do zaburzenia ze spektrum autyzmu. mgr Lidia Domańska, mgr Marta Łotysz; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

C. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA Rozwijanie sfer deficytowych  z wykorzystaniem technik SAZ u dzieci z autyzmem na zajęciach w małej grupie.  mgr Aleksandra Lutomierska, Halina Stępień, mgr Izabela  Wyborska; Centrum Terapii i Edukacji Mały Książę, Toruń.

D. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA Kształtowanie mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Anna Piętka, mgr Zuzanna Rochowiak; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

E.  Systemowe rozwijanie efektywnego modelu terapii w Polsce, Europie i na świecie. dr Anna Budzińska, mgr Iwona Ruta-Sominka; Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk.
 

12:00 Zakończenie warsztatów.