Rejestracja

Page 1 of 2 (0%)

Zgłoszenie na konferencję i warsztaty online odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza online - znajduje się poniżej opisu.

Cena za uczestnictowo uzależniona jest od daty zgłoszenia i płatności:

>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ DO 30.03.2020

UWAGA - dla osób, które zapisały się przed 30.03.2020r - wydłuża się płatność do 10.10.2020 z zachowaniem niższej ceny. Mimo wszystko zachęcamy do szybszych wpłat, gdyż  w pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgłoszenia opłacone.

   -  cena  105,00 PLN 

   -  cena 95,00 PLN - obniżona cena (do wyczerpania puli promocyjnej) przysługuje:
                    -  wszystkim osobom, jeżeli na jednym formularzu są zgłoszone minimum 3 osoby (nie muszą być z tej samej placówki i nie muszą być zapisane na ten sam warsztat) 
                    - wszystkim osobom, które ukończyły III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z  AUTYZMEM" Instytucie Dziecka AUTUS 
                                                 
>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ/ PŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ OD 31.03.2020 do 22.10.2020

   -  cena 125,00 PLN          

   -  cena 105,00 PLN - obniżona cena (do wyczerpania puli promocyjnej) przysługuje:
                    -  wszystkim osobom, jeżeli na jednym formularzu są zgłoszone minimum 3 osoby (nie muszą być z tej samej placówki i nie muszą być zapisane na ten sam warsztat) 
                    -  wszystkim osobom, które ukończyły III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z  AUTYZMEM" Instytucie Dziecka AUTUS 
 

>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ / PŁATNOŚĆ W DNIU WYDARZENIA -  23.10.2020 

    -  cena 150,00 PLN    

llość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń ( w pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgłoszenia opłacone).
Wszystkie zgłoszenia są przez nas, każdorazowo potwierdzane drogą mailową. 
W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt na : info@autyzmkonferencja.pl lub przedszkole135autyzm@gmail.com lub telefonocznie: 605 249 676 lub  61 867 53 13.
 
UWAGA: Wszystkie osoby znajdujące się na liście uczestników konferencji  otrzymują prawo do rabatu  70zł, ważnego do końca 2020r  na wszystkie edycje kursu:  III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM"   LINK: (>>><<<) - (rabat nie łączy się z innymi promocjami)
 
(Wszelkie odstępstwa od powyższych informacji wymagają odrębnych ustaleń z Organizatorami. Jeżeli takie ustalenia zostały podjęte - prosimy o wpisanie ich wraz z nazwiskiem osoby, z którą było to uzgadniane ze strony Organizatora - w Formularzu zgłoszenia w rubryce UWAGI DO ZGŁOSZENIA podczas jego wypełniania).
Tylko zgłoszenia opłacone umożliwiają udział w wydarzeniu. 
(W momencie wysłania formularza do do Organizatora, wypełniony formularz jest wysyłany także do  Zgłaszającego jako automatyczne potwierdzenie jego wysłania. Jeżeli Państwo nie otrzymacie takiego potwierdzenie w ciągu maksymalnie 5 minut, prosimy wypełnić i wysłać formularz ponownie).
DANE FORMULARZA:

--- DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA / OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE WYDARZENIA ---

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem konferencji. Jest to osoba, która w imieniu danej placówki zgłasza uczestników wydarzenia oraz jest osobą do kontaktów w sprawie wysłanego zgłoszenia np. na jej adres mailowy przychodzi potwierdzenie wysłania formularza.

--- WYBRANA OPCJA WARSZTATÓW I DANE ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW  ---
A.  Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu – wybrane metody
B. Stosowana Analiza Zachowania jako efektywne podejście do zaburzenia ze spektrum autyzmu
C. Rozwijanie sfer deficytowych  z wykorzystaniem technik SAZ u dzieci z autyzmem na zajęciach w małej grupie
D. Kształtowanie mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
E.  Systemowe rozwijanie efektywnego modelu terapii w Polsce, Europie i na świecie

Na poszczególne warsztaty obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i data opłacenia udziału w konferencji.

Przykład: osoba, która chce się zapisać na konferencję i wybiera warsztat A - "Wczesna diagnoza...", wpisuje w pierwszą rubrykę : "Warsztat A  "
 
WYBRANA OPCJA WARSZTATÓW PODCZAS KONFERENCJIIMIĘNAZWISKOSTANOWISKOTELEFONE-MAIL

--- DANE DO RACHUNKU ---

Jeżeli każda osoba ma inne dane do faktury, to w takim przypadku osoby te muszą zgłosić swoje uczestnictwo na odrębnych formularzach. W przypadku zgłoszęń grupowych, gdy każda z osób zgłoszonych  na jednym formularzu musi mieć rachunek wystawiony na inne dane -  innego nabywcę, prosimy o wysłanie odrębnego maila na adres info@autyzmkonferencja.pl z danymi do rachunków dla poszczególnych osób. 

Akceptuję warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz zgadzam się i przyjmuję do wiadomości :1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RadyEuropy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio” ,KRS 0000316579 , ul Górki 10 60-204 Poznań www.aperio.org.pl (zwani dalej „Administratorem”). Kontakt do administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Lidia Domańska 2)Wejście na teren obiektu w okresie trwania wydarzenia stanowi jednocześnie zgodę uczestnika wydarzenia na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, utrwalane i zwielokrotniane, udostępniane i pokazywane publicznie (np. w ulotkach, w prasie, telewizji, Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, materiałach reklamowych, itp.) zwłaszcza w celach informacyjno - promocjnych przez Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, Instytutu Dziecka Autus oraz podmiotów z nimi związanych i współpracujących, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 3) Wszyscy uczestnicy wydarzenia „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” w momencie zgłoszenia równocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej np. na liście uczestników itp. Uczestniczący wyrażają zgodę na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy podany w wysłanym zgłoszeniu informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia oraz Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, Instytutu Dziecka Autus i podmiotów z nim związanych. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Aby móc wziąć udział w warsztatach - wymagana jest zgoda.