Rejestracja

Page 1 of 2 (0%)

Zgłoszenie na wydarzenie online odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza online - znajduje się poniżej opisu.

Proszę pamiętać aby podać adresy mailowe do wszystkich zgłaszanych uczestników konferencji - na te adresy będą wysyłane zaproszenia - zabezpieczone linki  do poszczególnych warsztatów.

Cena za uczestnictwo uzależniona jest od daty zgłoszenia i płatności:

>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ DO 8.04.2022
Uczestnictwo w trzech warsztatach online:   
-  cena regularna - 105,00 PLN /osobę
 -  cena obniżona - 85,00 PLN/ osobę - obniżona cena - do wyczerpania puli - obowiązuje w następujących przypadkach:
                    -  wszystkim osobom, jeżeli na jednym formularzu są zgłoszone minimum 3 osoby (nie muszą być z tej samej placówki ) 
                    - wszystkim osobom, które ukończyły lub są zapisane na najbliższą edycje III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z  AUTYZMEM" w Instytucie Dziecka AUTUS 
Uczestnictwo w dwóch warsztatach:
-  cena regularna - 80 PLN /osobę 
Uczestnictwo w jednym warsztacie:
-  cena regularna -  55 PLN /osobę   
                                          
>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ OD 9.04.2022 do 19.04.2022
Uczestnictwo w trzech warsztatach online:   
-  cena regularna - 125,00 PLN /osobę
 -  cena obniżona - 105,00 PLN/ osobę - obniżona cena - do wyczerpania puli - obowiązuje w następujących przypadkach:
                    -  wszystkim osobom, jeżeli na jednym formularzu są zgłoszone minimum 3 osoby (nie muszą być z tej samej placówki ) 
                    - wszystkim osobom, które ukończyły lub są zapisane na najbliższą edycje III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z  AUTYZMEM" w Instytucie Dziecka AUTUS 
Uczestnictwo w dwóch warsztatach:
-  cena regularna - 100 PLN /osobę 
Uczestnictwo w jednym warsztacie:
-  cena regularna -  65 PLN /osobę   
 
>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ W DNIU WYDARZENIA - 20-22.04.2022 
   Uczestnictwo w trzech warsztatach online:   
-  cena regularna - 165,00 PLN /osobę
 Uczestnictwo w dwóch warsztatach:
-  cena regularna - 130 PLN /osobę 
Uczestnictwo w jednym warsztacie:
-  cena regularna -  90 PLN /osobę   
             
Opłata obejmuje udział w konferencji online oraz dostęp do materiałów pokonferencyjnych - prezentacje (pdf). 
     
Płatność:
Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.
W tytule przelewu należy wpisać:
 6 konferencja 2022 IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA i wybrany warsztat: 3 warsztaty / 2 warsztaty / 1 warsztat
                                                                                                                                      ( wpisać wybraną wersję )
Dane do przelewu          
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ Aperio”
Ul Górki 10
60-204 Poznań
Nr konta:   PKO 57 1020 4027 0000 1102 1253 7769
 
Faktury będą wysłane mailem PDF do  uczestników wydarzenia. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie do 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia . 
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu i uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty. W celu uzyskania zwrotu Uczestnik zobowiązany jest przekazać pisemnie informację o wycofaniu się z udziału w wydarzeniu do biura organizatora na adres: info@autyzmkonferencja.pl na minimum 14 dni przed wydarzeniem lub przed zamknięciem naboru tzn. przed rozpoczęciem zapisów na listy rezerwowe. ( w tytule prosimy wpisać: Rezygnacja z wydarzenia - zgłoszenie z dnia .....). Każdy warsztat ma odrębną listę. W przypadku zgłoszeń rezygnacji nadesłanych po tym terminie Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.
 
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń ( w pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgłoszenia opłacone).
W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt na : info@autyzmkonferencja.pl lub przedszkole135autyzm@gmail.com lub telefonicznie: 605 249 676 lub  61 867 53 13.
UWAGA: Wszystkie osoby znajdujące się na liście uczestników konferencji  otrzymują prawo do rabatu  65zł, ważnego do końca 2022r na wszystkie edycje kursu:  III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM"   LINK: (>>><<<) (rabat nie łączy się z innymi promocjami)

(Wszelkie odstępstwa od powyższych informacji wymagają odrębnych ustaleń z Organizatorami. Jeżeli takie ustalenia zostały podjęte - prosimy o wpisanie ich wraz z nazwiskiem osoby, z którą było to uzgadniane ze strony Organizatora - w Formularzu zgłoszenia w rubryce UWAGI DO ZGŁOSZENIA podczas jego wypełniania).

Tylko zgłoszenia opłacone umożliwiają udział w wydarzeniu. 
(W momencie wysłania formularza do do Organizatora, wypełniony formularz jest wysyłany także do  Zgłaszającego jako automatyczne potwierdzenie jego wysłania. Jeżeli Państwo nie otrzymacie takiego potwierdzenie w ciągu maksymalnie 5 minut, prosimy wypełnić i wysłać formularz ponownie).
DANE FORMULARZA:

--- DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA / OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE WYDARZENIA ---

Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem wydarzenia. Jest to osoba, która w imieniu danej placówki zgłasza uczestników wydarzenia oraz jest osobą do kontaktów w sprawie wysłanego zgłoszenia np. na jej adres mailowy przychodzi potwierdzenie wysłania formularza.

--- WYBRANA OPCJA WARSZTATÓW I DANE ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW  ---
Na poszczególne warsztaty obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i data opłacenia udziału w wydarzeniu.
Przykład: osoba, która chce się zapisać na wydarzenie wybierając trzy warsztat : A, B, C , wpisuje w pierwszą rubrykę : " Warsztat A, B, C "
W przypadku, gdy osoba chce się zapisać, na na przykład, na dwa warsztaty A i C , wpisuje w pierwszą rubrykę " Warsztat A i C "
W przypadku, gdy osoba chce się zapisać ,na przykład, na  jeden warsztat  B , wpisuje w pierwszą rubrykę " Warsztat B "
WYBRANA OPCJA WARSZTATÓW PODCZAS KONFERENCJIIMIĘNAZWISKOSTANOWISKOTELEFONE-MAIL

--- DANE DO RACHUNKU ---

Jeżeli każda osoba ma inne dane do faktury, to w takim przypadku osoby te muszą zgłosić swoje uczestnictwo na odrębnych formularzach. W przypadku zgłoszeń grupowych, gdy każda z osób zgłoszonych  na jednym formularzu musi mieć rachunek wystawiony na inne dane -  innego nabywcę, prosimy o wysłanie odrębnego maila na adres info@autyzmkonferencja.pl z danymi do rachunków dla poszczególnych osób. 

Akceptuję warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz zgadzam się i przyjmuję do wiadomości :1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RadyEuropy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio” ,KRS 0000316579 , ul Górki 10 60-204 Poznań www.aperio.org.pl (zwani dalej „Administratorem”). Kontakt do administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Lidia Domańska 2)Wejście na teren obiektu w okresie trwania wydarzenia stanowi jednocześnie zgodę uczestnika wydarzenia na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, utrwalane i zwielokrotniane, udostępniane i pokazywane publicznie (np. w ulotkach, w prasie, telewizji, Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, materiałach reklamowych, itp.) zwłaszcza w celach informacyjno - promocjnych przez Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, Instytutu Dziecka Autus oraz podmiotów z nimi związanych i współpracujących, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 3) Wszyscy uczestnicy wydarzenia „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” w momencie zgłoszenia równocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej np. na liście uczestników itp. Uczestniczący wyrażają zgodę na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy podany w wysłanym zgłoszeniu informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia oraz Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, Instytutu Dziecka Autus i podmiotów z nim związanych. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Aby móc wziąć udział w warsztatach - wymagana jest zgoda.