Prelegenci

dr Anna Budzińska - psycholog, superwizor, terapeuta. Od 2005 roku dyrektor Fundacji - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) w Gdańsku . Instytut jako pierwszy w Polsce i Europie uzyskał status repliki Princeton Child Development Institute w USA- jednej z najlepszych placówek badawczych i terapeutycznych na świecie. Autorka wielu publikacji poświęconych efektywnym technikom uczenia dzieci z autyzmem. Wyniki badań naukowych prezentuje na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych - między innymi na konferencjach ABAI w USA. Superwizor placówek w kraju i w Europie. Od kilku lat pomaga we wdrażaniu modelu terapii prowadzonego w IWRD w Austrii, Norwegii, Włoszech, Słowacji. Prowadzi zajęcia na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim, które uzyskały akredytację BACB - międzynarodowej komisji certyfikacyjnej terapeutów behawioralnych. Jeden z dyrektorów ASAI - amerykańskiego stowarzyszenia promującego efektywny model terapii wg dr Patricia Krantz i dr Lynn McClannahan.

mgr Lidia Domańska - pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego,konsultant. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Od 1997r roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi z zaburzeniami z autystycznego spektrum w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Współzałożycielka Przedszkola oraz Szkoły dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Superwizor i terapeuta Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem ( szkoła - do 2014). Od 2005 r kierownik Przedszkola dla Dzieci  z Autyzmem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Posiada certyfikat nauczyciela- terapeuty dziecka z autyzmem. W Instytucie Dziecka AUTUS prowadzi szkolenia z zakresu terapii behawioralnej dziecka z autyzmem, w tym kurs III stopniowy "Terapia behawioralna dziecka z autyzmem". Prowadzi  szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem min. ze Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe na WSH. Jest doktorantką na Oslo Metropolitan University.. Promotorem jej pracy doktorskiej jest prof. Svein Eikeseth. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obecnie wykłada. Swoimi badaniami i doświadczeniami dzieli się podczas licznych konferencji i sympozjów. Od 2004 r. współpracuje m. in. z Fundacją Barbary Piaseckiej Johnson, pozyskując fundusze dla wychowanków Ośrodka. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci z Autyzmem „ Aperio".

mgr Aleksandra Lutomierska – nauczyciel-terapeuta w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Brała czynny udział w konferencjach o zasięgu krajowym, tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem, dwukrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Aleksandra Lutomierska brała udział w licznych kursach oraz szkoleniach tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania oraz edukacja przedszkolną i wczesnoszkolną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Jest członkiem zespołu nadzorującego przebieg proces terapii w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” oraz zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi również konsultacje w punkcie konsultacyjnym działającym przy placówce. Aleksandra Lutomierska jest współorganizatorem akcji „Niebieski kwiecień w Toruniu – wiem więcej o autyzmie”.

mgr Anna Lubomirska -  psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2006 roku terapeuta w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka, od 2015 roku także trener. W 2009 roku odbyła staż w Princeton Child Development Institute. Od listopada 2010 do grudnia 2016 roku dyrektor IWRD Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jest diagnostą oraz tworzy programy i szkoli rodziców objętych opieką Poradni IWRD. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania u dzieci z autyzmem dla nauczycieli i terapeutów na terenie całego kraju. W latach 2013 – 2015 trener i superwizor terapeutów  z Austrii i Słowacji, szkolących się w IWRD w ramach projektu unijnego. W marcu 2015 rozpoczęła studia doktoranckie na Akershus University w Oslo. Promotorem jej pracy doktorskiej jest prof. Sigmund Eldevik. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obecnie wykłada. Prowadzi superwizje w klasach dla dzieci z autyzmem w SP nr 69 w Gdańsku, jak również w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie, które w zeszłym roku uzyskało status placówki rekomendowanej przez IWRD. Przetłumaczyła na język polski „Teaching conversation to children with autism: scripts and script fading” oraz częściowo “Activity schedules for children with autism” autorstwa P.Krantz I L.McClannahan. Współautorka kliku artykułów dotyczących terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (Use of scriptc and scripts-fading procedures and activity schedules to develop spontaneous social interaction in a three-year-old girl with autism; Anna Budzińska, Anna Lubomirska, Marta Wójcik, Patricia J. Krantz, Lynn McClannahan; Health Psychology Report, Volume 2(1), 2014; Analysis techniques in reducing self-injurious behaviours in a three-year-old autistic girl; Anna Budzińska, Anna Lubomirska; Acta Neuropsychologica Volume 2009; 7(3): 196-209)

mgr Marta Łotysz - terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studia podyplomowe na kierunkach oligofrenopedagogika, nauczanie przedszkolne  i wczesnoszkolne, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Odbyła dwukrotnie staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

mgr Anna Piętka - pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od 2006 nauczyciel – terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w  SOSW  w Poznaniu. Trzykrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem.  Od 2014r pełni funkcję superwizora w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem. Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”. Wykładowca studiów podyplomowych na WSH. Organizowała szkolenia dla rodziców dzieci Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem na temat zasad pracy z małym dzieckiem z autyzmem. 

mgr Zuzanna Rochowiak – pedagog specjalny, terapeuta  w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

mgr Halina Stępień – wicedyrektor Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja ustawiczna, rewalidacja osób upośledzonych umysłowo  na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Jako wicedyrektor sprawuje  nadzór pedagogiczny w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”. Halin Stępień brała udział w licznych kursach oraz szkoleniach tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania oraz edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem, dwukrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Brała czynny udział w trzech Międzynarodowych Sympozjach Naukowych, a także w licznych konferencjach o zasięgu krajowym, tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania. Jest członkiem zespołu nadzorującego przebieg proces terapii w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”, członkiem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzi również konsultacje w punkcie konsultacyjny działający przy placówce. Halina Stępień jest także współorganizatorem akcji „Niebieski kwiecień w Toruniu – wiem więcej o autyzmie”.   

mgr Iwona Ruta-Sominka - wicedyrektor  Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, oligofrenopedagog, superwizor, konsultant. Jest członkiem Association for Behavior Analysis International. Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi z autyzmem. Odbyła kilka staży w Princeton Child Development Institute w USA. Od 1998 roku prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania m.in. na Uniwersytecie Gdańskim w ramach studiów podyplomowych "Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych" oraz "„Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

mgr Izabela Wyborska – dyrektor Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku historia o specjalności nauczycielskiej i zarządzanie dokumentacją współczesną  na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Brała udział w licznych kursach oraz szkoleniach tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem, dwukrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Brała czynny udział w trzech Międzynarodowych Sympozjach Naukowych, a także w licznych konferencjach o zasięgu krajowym, tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania. Od 2011 roku prowadzi placówkę zajmującą się terapią dzieci z autyzmem. Jest członkiem zespołu nadzorującego przebieg proces terapii w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”, koordynatorem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzi również punkt konsultacyjny działający przy placówce.